Det du ser är temporärt

Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. 2 Korintierbrevet 4:18

När dina fysiska ögon ser en besvärlig situation, så säger bibeln att du ska komma ihåg att det synliga är förgängligt. Ordet i grundtexten kan också översättas kortvarigt, temporärt eller obeständigt. Det är därför inget att fästa sig vid.

Det du inte ser däremot, är evigt. Det du inte ser är värt att beakta. Gud säger något om din situation! När vi vänder oss till Gud och läser i bibeln vad han säger om vår situation, är det lätt att vi tänker, ja men så här ser det ju inte ut! Men det spelar ingen roll hur det ser ut i det fysiska, för Gud säger att allt det du ser med dina ögon bara är temporärt. Det äger ingen beständighet. Det finns ingen bestående kraft i det. Det som är osynligt däremot, det har bestående kraft. När du läser bibelordet som säger att det är precis tvärtom mot det du ser, kan du alltså säga, Det är osynligt, därför gäller det! När du i det synliga inte har pengar att betala räkningarna så är det inget att fästa sig vid, för det är bara temporärt. Gud säger att han ska ge dig allt vad du behöver1. -Var ser du det då? hånar fienden. Då kan du säga, Jag ser det inte, just därför gäller det för evigt!

På samma sätt ska vi inte vara så säkra på det som vi ser som är bra. Jag menar inte att vi ska gå omkring och vara osäkra och rädda att förlora det vi har. Men vi ska inte sätta vår förtröstan till det vi ser. Det är lika viktigt att rota sig i Guds ord och förlita sig på Gud när allt ser bra ut. Bibeln varnar för att glömma Gud när det går bra för oss2.

Bön:
Fader, tack att du har något att säga i varje situation. Hjälp mig att inte fästa min uppmärksamhet vid besvärliga omständigheter, även om de verkar väldigt trovärdiga. Hjälp mig att leva av det du säger, av det dagliga bröd som kommer ner från himlen för att ge mig liv. Tack helige Ande att du är min lärare som leder mig in i hela sanningen, i Jesu namn. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Filipperbrevet 4:19
2) 5 Mosebok 8:12-14

Sträck ut dina rötter till bäcken

Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från HERREN. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas.

Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Jeremia 17:5-8

Det är människans förbannelse att hon så lätt förfaller till att förlita sig på kött. Förtröstan på köttslig styrka leder alltid till öken. Vi kanske inte tänker på det så, men det är att vända sitt hjärta bort från Herren.

Känner du dig som en torr buske på heden? Upplever du att du bor på en förbränd plats i öknen? Det kan finnas olika orsaker till att du upplever det så. Jesus blev ledd av Anden ut i öknen, så det är inte säkert att detta applicerar på din situation, men kanske du bör stanna upp och fråga dig själv: Förtröstar jag på människor? Söker jag styrka i det som är kött?

Om du vänder dig till Gud och söker hans styrka så lovar han att du ska få se att det finns en bäck som inte sinar än om ett torrt år kommer.

Bön:
Fader, förlåt mig att jag så lätt söker det jag behöver hos människor eller förlitar mig på min egen kraft. Jag vänder mig till dig och säger, Du är min Gud och min styrka. Helige Ande, led mig till bäcken och lär mig att alltid hämta min kraft där, i Jesu namn. Amen.

Var inte rädd. Tro endast.

Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sade: ”Din dotter är död. Varför besvärar du Mästaren längre?” Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: ”Var inte rädd. Tro endast.” Markus 5:35-36

Hans dotter låg för döden. Nu hade han fått tag i Jesus och bad honom enträget, Kom och lägg händerna på henne, så blir hon frisk och får leva.1 Jesus följde med, men med Jesus så är det lätt att man blir fördröjd på vägen. Medan synagogföreståndaren väntade på att Jesus stannade och tog sig tid att betjäna en annan kvinna, kom budbärare från hans hem med de fruktansvärda nyheterna: Din dotter är död. Varför besvärar du Mästaren längre?2

Dödsbudet talade sitt tydliga språk. Det var definitivt. Dessutom hade budbärarna en bestämd åsikt om hur han borde förhålla sig till detta faktum: Sluta besvära mästaren! Ge upp nu! Det är försent.

Men Jesus väljer att inte fästa sig vid budskapet som kom från de som sett synagogföreståndarens dotter. När expertutlåtandena säger att det inte finns något val, säger Jesus att det finns ett val. Det finns en alternativ väg. Du behöver inte fästa dig vid deras ord.

Frukta inte. Tro endast.

Hur det än ser ut; hur definitivt det negativa budskapet än verkar vara, så finns det val att inte frukta. Låt inte det onda budskapet få tala fruktan in i ditt liv. Fäst dig inte vid deras ord. Du kan välja att tro. Jesus är uppståndelsen och livet. Han kommer aldrig för sent.

Bön:
Jesus, du är uppståndelsen och livet. För dig är det aldrig försent. Jag fäster min uppmärksamhet på dig och dina ord. Jag väljer att inte fästa mig vid vad omständigheterna och experterna säger. Du är den högsta auktoriteten i mitt liv. Det du säger, det gäller, hur det än ser ut. Hjälp mig helige Ande, och påminn mig om allt det Jesus har sagt. Tack att du bereder en utväg ut ur prövningen3, i Jesu namn. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Markus 4:23
2) Johannes 11:25
3) 1 Korintierbrevet 10:13

Du är Faderns kärleksgåva till Sonen

Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig… Johannes 17:24

Fadern och Sonen och Anden lever i en ändlös kärlekshistoria. I ett kärleksförhållande ger man gåvor. Fadern älskar Sonen och som kärleksgåva ger han det finaste han kan tänka sig; dig och mig. Fem gånger talar Jesus med Fadern om ”de som du har gett mig”1.

Kom ihåg att skapelsen är en frukt av Guds kärlek och karaktär. Skapelsen är därmed god och bär Skaparens kännetecken. Visst, den föll under förbannelse genom synden, men Gud har återlöst hela skapelsen med sitt eget blod. Ytterst gör han allt detta för Sonen2, för att ge dig och mig som en kärleksgåva till honom; en gåva som utgår från Faderns eget hjärta.

Fadern är den som verkligen vet att ge goda gåvor7. Du är det finaste Fadern kunde tänka sig. Du är Faderns kärlekstanke. Du är Faderns kärleksbevis till Sonen. Och likasom Sonen vill vara nära Fadern, vill han att du och jag ska vara nära honom.

Bön:
Tack Fader att jag får vara en del i den eviga kärleken mellan dig och Sonen. Hjälp mig helige Ande att inse att jag är skapad av kärlek och att jag är det underbaraste Fadern kunde tänka sig. Jesus, jag ger mig helt och hållet åt dig i tro att jag är en gåva som gläder dig oändligt. Jag är din. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Johannes 17:9,11,12,24 och 18:9
2) Kolosserbrevet 1:16
3) Matteus 7:9-11, Jakob 1:17

Bed för de andra

Ni är stenar i Faderns tempel, beredda till Gud Faderns bygge och lyfts upp mot höjden av Jesu kristi hissverk som är korset, med den heliga Anden som lina. Tron är er vägledare uppåt och kärleken är den väg som för till Gud. Ni vandrar nu alla samma väg, Gudsbärare och temepelbärare, Kristusbärare och helighetsbärare, i allt smyckade med Jesu Kristi bud. Över dem gläder jag mig att jag har räknats värdig att tala till er genom det jag skriver och glädjas tillsammanas med er över att ni äger ett annat liv och inte älskar något utom Gud allena.

Be ständigt, också för de andra människorna. För dem finns ju ett hopp om omvändelse, så att de når fram till Gud. Låt dem åtminstone lära sig av era gärningar. Inför deras vrede skall ni vara milda, inför deras skryt skall ni vara ödmjuka, inför deras hädelser skall ni be, inför deras villfarelser skall ni hålla fast vid er tro, inför deras vildhet skall ni vara fridsamma och inte försöka likna dem. Vi skall visa oss som deras bröder genom fridsamhet. Ni skall vara ivriga att efterfölja Herren; vem har väl blivit mer förorättad, mer berövad, mer ringaktad? På så sätt kommer inte någon djävulens planta att finnas hos er, utan ni förblir i all renhet och måttfullhet i Jesus Kristus till kött och Ande.
Ignatius av Antiochia, Ignatios brev till Efesierna
Översättning © Olof Andrén och Per Beskow

Bön:
Tack Fader att du gjort oss till Kristusbärare; att du har gjort oss skickliga att vara tjänare åt det nya förbundet. Hjälp mig helige Ande att vandra värdigt den kallelsen idag. Jag ber för de i min närhet som ännu inte funnit tron – det finns ju hopp att omvänder sig – och jag ber om nåd att få bära Kristus fram till dem genom fridsamhet. Jag ber i Jesu namn. Amen.

Guds tankar ger dig hopp

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11

Du och jag kan känna oss förvirrade ibland, men Guds tankar om dig är varken osäkra, luddiga eller förvirrade. Han har en väldigt klar bild av din framtid. Hans tankar inkluderar inte ofärd. De tankar han har är fridfulla. Men versen visar oss också att meningen är att du och jag ska få del av Guds tankar. Guds plan är att hans tankar ska ge oss hopp. När oro hänger som ett tungt moln över oss talar ofärd över framtiden, så säger Gud att hans fridfulla tankar ska ge oss hopp. Hur får vi då tag på dessa tankar? Vi läser nästa vers.

Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN. 12-13

Hur enkel denna hemlighet är, men ändå så outnyttjad! Om du kallar på mig, kommer till mig, söker mig, så ska du finna mig, säger Gud. Han delar gärna med sig av sina tankar när du söker honom. Och hans tankar ger dig en framtid och ett hopp.

Bön:
Fader, tack för dina tankar. Tack att du tänker på mig, och dina tankar är inte ofärdens. Jag behöver byta ut mina tankar mot dina tankar. Så jag söker dig. Helige Ande, dra mig in i Faderns närhet. Gör mig helhjärtad. Jag vill inte vara tvehågsen. Hjälp mig att ha mitt hjärta vänt till Fadern och hans tankar idag, i Jesu namn. Amen.

Den som du har kär ligger sjuk

”Herre, den som du har kär ligger sjuk.” Jesus hörde det och sade: ”Denna sjukdom skall inte sluta med döden. Den är till Guds ära, så att Guds Son blir förhärligad genom den.” Jesus älskade Marta och hennes syster och Lasarus. Johannes 11:3-5

Jesus älskar dig. Inte bara med broderskärlek, utan med Guds kärlek. Jesus är ju Gud, utgiven för oss, ”för vår Guds innerliga kärleks skull, i kraft av den skall en soluppgång besöka oss”1. Gud vill hela och läka, för han älskar dig innerligt. Han är din soluppgång idag. ”För er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar”2. Liksom han låter solen stiga upp över dig idag, så har Jesus, rättfärdighetens sol, stigit upp med läkdom. Han led för att bära din sjukdom3, och han uppstod för att ge dig läkedom.

Så om du är sjuk, eller känner någon som är sjuk – säg med Maria och Marta, ”Herre, den som du har kär ligger sjuk”. Jesus hör dig, och svarar, ”Denna sjukdom skall inte sluta med döden”. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet4.

Bön:
Herre, jag tror att det du säger är sant. Jag tror att du älskar mig. Du säger att du vill läka och hela. Då tror jag på det. Tack att det ditt ord är ande och liv. Jag tar emot ditt ord, som är kraft och läkedom. Den som du har kär är sjuk. Hela mig, Herre, i Jesu namn. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Lukas 1:78
2) Malaki 4:2
3) Jesaja 43:4
4) Psalm 103:4

Ödmjukhet (Thomas a Kempis)

Bekymra dig inte om vilka som är med dig eller mot dig, men se till att Gud är med dig vad du än gör. Håll ditt samvete rent och Gud kommer att beskydda dig, för människors illvilja kan inte skada den som Gud önskar hjälpa. Om du kan lida i tystnad, kommer du utan tvivel att erfara Guds hjälp. Han vet när och hur han skall befria dig; därför, ge dig i hans hand, för det är ett gudomligt privilegium att hjälpa människor och lösa dem ur all nöd.

Det är ofta gott för oss att andra kommer till kännedom om våra fel och näpser dem, för det ger oss större ödmjukhet. När en man ödmjukar sig på grund av sina fel, avväpnar han med lätthet dem omkring sig och blidkar kvickt de som är vredgade på honom.

Det är den ödmjuke som Gud beskyddar och förlossar; det är de ödmjuka han älskar och tröstar. Till de ödmjuka vänder Han sig och till dem ges stor nåd, så att han efter deras förödmjukelse må upphöja dem till ära. Han uppenbarar sina hemligheter för de ödmjuka, och kallar dem med mild maning att komma till Honom. Således äger den ödmjuke frid mitt i förtretligheter, eftersom hans förtröstan är i Gud, inte i världen. Därför ska du inte tänka att du gjort framsteg förrän du ser dig själv som ringare än alla andra.
Thomas a Kempis, The Imitation of Christ
Översättning © Niclas Strindell

Jesus säger, ”lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.” (Matteus 11:28)

Bön:
Jesus, jag vänder mig till dig idag, bort från stolthet och självupptagenhet. Jag vill vara i din närhet, där jag blir mer lik dig. Hjälp mig helige Ande, att lära mig av Jesus, av hans milda och ödmjuka hjärta. Jag ber i Jesu namn. Amen.

Alltid inför mig

Sion säger: ”HERREN har övergivit mig, Herren har glömt mig.”
Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig.
Jesaja 49:14-16

Gud är vår Fader, men i honom har också moderns ömhet och omsorg sitt ursprung. Som en mor förbarmar sig över sin livsfrukt så lovar Gud att inte glömma dig. Liksom din mor har kvar fysiska spår av din förlossning, liksom minnena av outsäglig smärta satt outplånliga spår i hennes själ, så har Gud kvar märkena i sina händer efter förlossningen av dig, och dessa smärtornas minnen gör det omöjligt för Gud att glömma dig. Allt det Gud är, är han av evighet. Han är den lidande tjänaren. Han är smärtornas man. Han har kvar såren i sina händer, märkena av din förlossning. Därför tänker Gud alltid på dig.

Bön:
Tack Fader att du aldrig glömmer mig. Tack att du är allt vad jag behöver. Tack att du fyller alla mina behov av kärlek och uppmärksamhet. Tack att du har förlossat mig, genom Jesu Kristi lidande. Tack att jag alltid står inför dig, i Kristus Jesus. Amen.

Gud är trofast, han tänker på sitt löfte

Ty han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin tjänare. Psalm 105:42

Guds trofasthet är egentligen inte knuten till dig och mig. Om du tittar igen på versen ovan så ser du att Guds löfte är givet till Abraham, men det står inte att Gud tänkte på Abraham. Han tänkte på löftet. Han har bundit sig till löftet.

Man kan tänka sig trofasthet som ett band knutet mellan två parter. Om den ena parten rör sig bort från den andre så är det risk att bandet bryts, även om den andre parten står fast vid sin trofasthet1.

Så kan vi få för oss att Guds trofasthet är beroende av vår trofasthet, av vår förmåga att stå fasta. När vi då brister, faller och misslyckas så tänker vi lätt att Guds löften nog inte gäller. Men Gud har inte knutit sin trofasthet till något osäkert, något som flyttar på sig. Gud har knutit sin trofasthet till sitt ord, och Guds ord står för evigt fast i himlen, säger Psalm 119:89.

Det här förstår vi bättre när vi tänker på att Jesus är Ordet. Guds löften är alltså egentligen knutna till Jesus, han som uppfyllt all rättfärdighet som människa, han som är en värdig motpart till löftesgivaren. Samtidigt representerar han oss människor. Arvet, alla Guds löften, tillhör honom2, och vi är nu i honom. I honom blir alla löften rättmätligt våra. Han är klippan som vi står på, och på den klippan gäller alltid Guds löften.

Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. 2 Korinterbrevet 1:20

Bön:
Fader, när jag läser alla de löften du ger mig, förstår jag bättre hur mycket du älskar mig. Tack att löftena är ställda till Jesus, min borgensman. Tack att du alltid är trofast! Hjälp mig att, liksom du, tänka på löftena idag, och på Honom som gett mig rätten att tillräkna mig din nåd. Jag ber i Herren Jesu namn. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) 5 Mosebok 28:1-2
2) Romarbrevet 8:17

Relaterad läsning:
Galaterbrevet 3:15 till 4:7